ریل و تراورس

ریل و تراورس

محصولنوع (ضخامت)طول استانداردقیمت بنگاه تهران پرداخت آنلاین
ریل آهنیانواع R۱۲روستماس تلفنیدر حال به روز رسانی
ریل آهنیانواع UIC۱۲اروپاتماس تلفنیدر حال به روز رسانی
ریل آهنیانواع S۱۲اروپاتماس تلفنیدر حال به روز رسانی
ریل معدنیانواع JIC۱۲-----تماس تلفنیدر حال به روز رسانی
ریل معدنیانواع S۱۲اروپاتماس تلفنیدر حال به روز رسانی
ریل جرثقیلیانواع A۱۲-----تماس تلفنیدر حال به روز رسانی